info@pherbal.com

 
  

آدرس کانال تلگرام گیاهان دارویی پیروز
https://t.me/joinchat/AAAAAEFO8LQQwpY3uhpkqg

راز قانون جاذبه

 


    راز قانون جذب و جاذبه .............. راز درون پرده ، ز  رندان مست پرس   ! 

 

                                                                                           
 راز قا نون جذب وجاذبه در خلقت ، به ما كمك ميكند تا آن چه را كه آرزو كنيم  ، بدست  آوريم .

اني جاعل في الارض خليفه   ....  خداوند فرمود :  من در زمين ،  انسان را جانشين خود ، قرار دادم.

ما ، با خداوند در ارتباط هستيم .... با هستي ، كه ظهور خداوند هست ، در ارتباط هستيم .

خداوند ، خالق است و آفريننده كائنات و انرژي ها و موجودات و قوانين حاكم بر هستي  و نظم جهان !

ما ، جانشين خداوند ، در زمين هستيم و  تمام صفاتي را كه خداوند ، بصورت مطلق دارد ،   ما ، بگونه ي نسبي براي جا نشين بودن خداوند در زمين ، داريم .

او .... خلاق  ( بسيار آفريننده ) است  و ما  ، نيز  طراح و كاشف و تركيب كننده و سازنده اي  كوچك تر و خليفه ا و ، به نسبت محدوديت هاي وجودي خويش در زمين هستيم . 

خداوند ، ما   را هدايت ميكند كه با دقت كردن در قوانين هستي ، بتوانيم با محاسبه اي ظريف ، سفينه هاي فضائي را به ماه و ديگر كرات بفرستيم  و آن ها را در ثا نيه مورد نظر دانشمندان فضائي مان ، روي سطح كرات منظومه شمسي فرود آوريم .

.. ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات و الارض . فانفذوا . لا تنفذون الا بسلطان
نفوذ كنيد ، در اقطار آسمان ها و زمين ! با وسائل سلطه ( علمي و تجهيزاتي ) سلطان !

ما ، وقتي مي ا نديشيم . انديشه ما ، در بيرون تجسم مي يابد  . قانون جاذبه ، آن انديشه را جذب ميكند و تحقق مي بخشد

اي برادر ، تو ..... همه . ا نديشه اي !       ما بقي ، خود ... استخوان و ريشه اي    
  ((  مولانا ))

سلطان .... همان قدرت علمي و تجهيزاتي انسان براي مهار  قا نون جا ذبه        ا ست .

قا نوني  , خدا ئي كه نظم جها ن به آن وا بسته هست . و اكنون ، در خدمت برآوردن آرزوهاي انسان  !
 
راز قانون جاذبه !

 
          قانون قدرتمند جاذبه ، در رابطه با ا فكار . خواست ها و انديشه هاي ما ،  آن ها را جذب ميكند و از قوه به فعل در مي آورد و انديشه هاي ما  را به عرصه عمل فرا مي خواند . و اين كار ، يكي از هنرهاي آن است .

هر ا نديشه اي ، مشابه خود را جذ ب مي كند .

پس . قا نون جاذبه ،  به فكر ما پا سخ مي دهد . ولي به محتواي خوب . يا . بد انديشه ما
توجهي ندارد .


يعني چه ؟

فكر مثبت و سازنده ، باز تاب عملي مثبت و سازنده ، را جذب ميكند .
فكر منفي و خراب ، بازتاب عملي منفي و خراب ،  را به بار مي آورد . 


ذره . ذره ، كاندرين ارض و سماست       جنس خودرا ، همچو كاه و كهرباست ! 

(( مولانا ))

اگر آوازي دل نشين و زيبا ، بشنو ي . ذهن تو ، فكر هاي لطيف و ديدارهاي خوب و مطبوع ،  برايت فراهم مي آورد .
اگر در فضا و محيطي غم آلود و اندوه بار قرار گيري  ، ذهن تو ، انديشه هاي ماتم و ملا قات هاي حزن انگيز ، برايت تدارك مي بيند .

اين ............ فرمان فكر ما به هستي است كه چه چيزي را در دستان ما بگذارد .
و نوع انديشه ما هست كه به واقعيت ، تبديل ميگردد .

فكر ما  ، داراي فركانس و موج مغنا طيسي است ، وامواج افكار ما ، به هستي مخابره ميشوند .

جهان هستي ، همچون آئينه است . امواج افكار ما را ميگيرد و به آن ها ، صورت واقعيت انعكاسي مي بخشد.

پس ، انسان ، در نقش جانشين خدا در زمين ، در واقع ، يك دكل  مخابراتي ست .

آن چه كه با نوع فكر هر يك از ما ، به جهان مخابره شود ، زندگي واقعي ما را در جهان ، مي سازد .

اگر دوست داريم كه زندگي خودمان را تغيير د هيم ، بايد كانال را عوض كنيم .
و با تصحيح يا دگرگوني فكر خويش ، فركا نس را جابجا نمائيم .

چرا  مردم به خواسته هايشان نميرسند ؟

زيرا مردم ، دائما به چيز هائي فكر ميكنند كه آن ها را نمي خوا هند . اما متوجه نيستند .

آن ها بايد به چيزهائي كه مي خواهند . فكر كنند .

مردم ، بعنوان مثال ، به فقر و نداري و مسايل مربوط به آن فكر ميكنند ، در حالي كه بايد به نعمت ، ثروت و وفور فكر كنند .

اشتباه اين جاست كه آن ها به فقر تمركز ميكنند و لي آرزوي ثروت دارند !

بيماري ( نمي خواهم ) و ( مي خوا هم چه كار ؟ ) و ( نمي توانم ) نيز ، در بدست نياوردن خواسته ها موثر ند  .


 **********************

اگر بگوئيد : مبادا  دير برسم .... دير مي رسيد.....
اگر بگوئيد : مبادا جاي مرا ، ديگري اشغال كند ...... چنين خواهد شد .
اگر بگوئيد : مبادا سرما بخورم ...... سرما خواهيد خورد .
اگر بگوئيد : نمي خواهم جر و بحث كنم ..... دچار جر و بحث مي شويد . ********************

ما ، مدام در حال فكر كردن هستيم . و مدام در حال آفريدن فكري يا كاري هستيم .

آن چه را كه در فكر ها ، روي آن تمركز مي كنيم ، به تدريج زندگي واقعي ما      مي شود .

اگر مدام از حال و روز خود ، شكايت داشته باشيم ، نشانگر آنست كه روي نابساماني هاي زندگي خود تمركز كرده ايم .

اگر پاي درد دل كسي نشسته ايم ، نا خود آگاه ، با درد هايش ، همدردي خواهيم كرد .


 ***************************

انسان ، بعنوان جانشين خداوند در زمين ، مي تواند از اراده ي آزاد خود استفاده كند و فكرهاي مثبت را انتخاب كند .

 يك فكر مثبت ، از صد ها فكر منفي ، قوي تر است . نگران نباشيم . چرا كه جهان با ا نديشه خير ساخته شده است .

پس فكر هاي منفي كهنه را از ذهن خود پاك كنيم . و فكر هاي مثبت و سازنده را جايگزين نمائيم .

ابتدا ؛ هياهوي ذهن را بخوابانيم  .  ذهن را با مراقبه و تمركز ي 5 دقيقه اي ، آرام كنيم  .

بدانيم كه هيچ چيزي وارد زندگي ما نمي شود ، مگر اينكه ما ، خود آنرا به زندگي خويش فرا خوانده باشيم .

راز قانون جذب و جاذبه ، به ما كمك ميكند تا محتواي فكر خود و عواقب آن را بنگريم و فراخوان هشيارانه انجام دهيم .

 فكر . احساس . خواستن . جواب . رسيدن به خواسته !
براي بررسي هر فكر ، بايد از احساس ، كمك بگيريم .
هر يك از ما جانشينان خداوند در زمين ، داراي دو نوع احساس خوب و يا  بد هستيم .

احساس خوب ، به ما آرامش . نشاط  .خرسندي . خوش بيني . سلامتي . سر زندگي و قدرت مي دهد .

احساس بد ، به ما بي آرامي ، افسردگي . ملال . خشم . آزردگي . ضعف و احساس گناه مي دهد .

از خود بپرس : من در اين لحظه چه احساسي دارم ؟

اگر حال تو خوب نيست ، دليل آن را در فكر خود پيدا كن .
اگر  روز را با فكر خوب و شاد آغاز كني ، در تمام روز شرايط و آدم هاي خوب را جذب خواهي كرد و بالعكس !

حال بد را ميتوان در يك لحظه ( لحظه حال ) به يك حال خوب تغيير داد .

با شنيدن يك ترانه شاد . ديدن يك منظره زيباي طبيعت . فكر كردن به يك چيز قشنگ . بازي با يك نوزاد . ديدار سيرك
شنا . مهتاب . ديدار گل ها . تصاوير زيبا . خواندن يك كتاب مفيد . و زنگ زدن به دوستي سبز  و ملاقات  عشق !

بله . با مددگيري از موارد فوق و تبديل و تغيير فكر و احساس ، سريعا ميتوان تحول ايجاد كرد .

خيام فرمود : مائيم . كه اصل شادي و كان غم  ايم .
خداوند غني ، بسيار بزرگ تر از فهم و ادراك ما ست . و خزينه هاي نعمت او ، بي پايان اند .

ما ، جانشينان او هستيم ولي  البته با محدوديت هاي مخلوقاتي انسان !
با اين حال  ، آن چه را ما مي خوا هيم و آرزو كنيم ، آن غني با لذات ، به ما خوا هد بخشيد .

در اينجا ، خداوند . جهان . كيهان . هستي . فلك . چرخ گردنده . د هر . روزگار . طبيعت . آگاهي يا هر ا سم ديگري كه ما روي نيروي لايزال بگذاريم. فرقي در رابطه راز و قانون جذب ، نميكند !


 ********************

آن چه مي خوا هي بايد روشن . شفا ف و قابل قبول با شد . بايد بداني كه چه مي خواهي ؟

وقتي پيامي پر از ابهام و گنگ به هستي ، مخابره كني ، تصاويري پر از پارازيت و برفك و مخدوش خواهي گرفت .

بكوش تا سيگنال هاي ارسا لي ، كاملا واضح و مشخص و معلوم باشند .
ابتدا ، اولين گام . روند آ فريدن زندگي ايده آل را مخابره كنيم .

نا اميدي از رسيدن به آرزوها ، بزرگ ترين مانع رسيدن به آرزوهاست . نبايد شك داشته باشي .  بايد مصرانه و مطمئن ، از خواسته ات پيگيري و مراقبت تا به انجام آن ، كني .

گام اول .... خواستن    گام دوم ...... باور كردن به انجام خواسته      گام سوم  .....  دريافت كن .

زندگي ، رودي ست كه به دريا مي ريزد . نيازي نيست كه بر خلا ف جهت حركتي اين رود ، شنا كني !

در مسير طبيعي رودخانه ، از انرژِ ي عظيم و جاري اين رود رو به دريا و بسوي بي كرانگي ، استفاده كن .

جهان ما ، پر سرعت و شتاب دار است . جهان ، حتي لحظه اي خواب . خستگي و يا توقف ندارد .

و .... زندگي ، بي بازگشت و البته پر بها ست و فقط همين يك بار براي ما ، مقدر شده !

انگيزه و انرژِ ي كافي  داشته باش .... پول . شغل . سلا متي . سفر . دوستان خوب . همسر دلخواه . عشق و ... را هدف بگير !

مي تواني از نقطه صفر شروع كني .  و بدان كه راههاي طولاني ، با نخستين قدم ها شروع ميشوند .       ******************************************

وقتي غذا مي خوري . روي جويدن لقمه ، خوب تمركز كن .ذهن خودرا به لحظه حال خوردن و جويدن بيار . به هيچ چيز فكر نكن !

با بدن خود همراه باش و مزه . طعم و رايحه غذا را خوب تجربه كن .  يه شاخه گل . يه موزيك نرم . يه همصحبتي  مطبوع و آرام
حالا غذا ، به خوبي جذب بدن تو ميشود . اضافه وزن هم پيدا نخواهي كرد .


    **************************************كارها را ، آن گونه كه دوست داري انجام شوند ، پيشاپيش در ذهن خود ترسيم كن .

هرشب ،  قبل از خواب ، روزي را كه گذرانده اي ، مرور كن . و تصاوير نا خوشايند را روتوش و اصلاح كن تا شادمانت كنند .

فهرستي از تغييرات خوب و مفيد را تنظيم كن و براي هر رويداد نيك ، خداوند را سپاس گو ي .

هر بامداد ، لبخندي از شكر ، بر لبان خود بنشان . بگو ( آه . چه روز جديد و خوبي !)  خدا را شكر كه روزي ديگر را هديه داد .

 **********************************


نگو : اين را ندارم . آن را ندارم . روي نداشته ها تمركز نكن . به آن چيز هائي كه داري فكر كن و شاكر باش .

لئن شكرتم . لازيدنكم  .  و لئن كفرتم ، ان عذابي لشديد .
متاسفانه ما به بد بيني عادت كرده ايم . كسي كه بد مي بيند ، چيزي جز      بدي  نمي بيند .

تمركز بايد روي داشتن باشد . نه روي نداشتن ! قسمت پر  ليوان زندگي را بايد ديد و آن را سركشيد .

خيلي سخت نگير . فكر هاي پر گره . اخبار حوادث . سياست . و مسايل نا مطبوع را از خود  دور كن .

ببار . ببخش . بگذر . بتاز . بنويس . بخوان . بنوش . بخور . بيارام  . بر خيز . بساز . بيارا . ببوي . بهزن . بكاو . و بيند يش !

پرواز انديشه از اين خاكدان تهي از معني ، سير روحاني تا هفتمين بي نهايت آسمان ها ، عروج و فهم ملكوتي همه چيز !

ما . اسيران خور و خواب و خشم و شهوت حيواني . كجائيم ؟ .... آيا زمين ، تبعيدگاه و تيه سرگرداني و زندان ابدی ماست ؟
*********************************

 
گیاهان دارویی
نقشه سایت 
تبلیغات

 
کاربران
1401 آذر
چهارشنبه
9
جملات متحرک
چهار پایه میز شادی در جهان را

مولانا  با : مرنج و مرنجان

وحافظ با : بنوش و بنوشان

به ما آدرس داده اند

سعادت ما در همین چهار پایه اند
سخن روز
زندگی مانند سفر کردن با قطار است به همراه ایستگاه ها ؛ تغییر مسیرها و حوادث !!!
دعوت به همکاری
از پزشکان محترم گیاه درمانی که
در طب سنتی ایران و نیز دانش پزشکی جدید
تخصص لازم را دارند
جهت پاسخگویی به سئوالات بینندگان
و ارائه مقالات و تبادل نظر برای ارتقاءکیفیت
سایت گیاه دارویی پیروز درخواست همکاری داریم
     خواهشمندیم با ایمیل  


info@pherbal . com

یا تلفن مدیریت به ش : 03132684045 تماس بگیرید
با تشکر و قدر دانی فراوان

 
مدیر سایت

مدیرسایت : شاطری پور
نظرسنجی
نظرتان در رابطه با کتاب توحید چیست؟
كارت پستال