info@pherbal.com

 
  

آدرس کانال تلگرام گیاهان دارویی پیروز
https://t.me/joinchat/AAAAAEFO8LQQwpY3uhpkqg

راز قانون جاذبه

 


    راز قانون جذب و جاذبه .............. راز درون پرده ، ز  رندان مست پرس   ! 

 

                                                                                           
 راز قا نون جذب وجاذبه در خلقت ، به ما كمك ميكند تا آن چه را كه آرزو كنيم  ، بدست  آوريم .

اني جاعل في الارض خليفه   ....  خداوند فرمود :  من در زمين ،  انسان را جانشين خود ، قرار دادم.

ما ، با خداوند در ارتباط هستيم .... با هستي ، كه ظهور خداوند هست ، در ارتباط هستيم .

خداوند ، خالق است و آفريننده كائنات و انرژي ها و موجودات و قوانين حاكم بر هستي  و نظم جهان !

ما ، جانشين خداوند ، در زمين هستيم و  تمام صفاتي را كه خداوند ، بصورت مطلق دارد ،   ما ، بگونه ي نسبي براي جا نشين بودن خداوند در زمين ، داريم .

او .... خلاق  ( بسيار آفريننده ) است  و ما  ، نيز  طراح و كاشف و تركيب كننده و سازنده اي  كوچك تر و خليفه ا و ، به نسبت محدوديت هاي وجودي خويش در زمين هستيم . 

خداوند ، ما   را هدايت ميكند كه با دقت كردن در قوانين هستي ، بتوانيم با محاسبه اي ظريف ، سفينه هاي فضائي را به ماه و ديگر كرات بفرستيم  و آن ها را در ثا نيه مورد نظر دانشمندان فضائي مان ، روي سطح كرات منظومه شمسي فرود آوريم .

.. ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات و الارض . فانفذوا . لا تنفذون الا بسلطان
نفوذ كنيد ، در اقطار آسمان ها و زمين ! با وسائل سلطه ( علمي و تجهيزاتي ) سلطان !

ما ، وقتي مي ا نديشيم . انديشه ما ، در بيرون تجسم مي يابد  . قانون جاذبه ، آن انديشه را جذب ميكند و تحقق مي بخشد

اي برادر ، تو ..... همه . ا نديشه اي !       ما بقي ، خود ... استخوان و ريشه اي    
  ((  مولانا ))

سلطان .... همان قدرت علمي و تجهيزاتي انسان براي مهار  قا نون جا ذبه        ا ست .

قا نوني  , خدا ئي كه نظم جها ن به آن وا بسته هست . و اكنون ، در خدمت برآوردن آرزوهاي انسان  !
 
راز قانون جاذبه !

 
          قانون قدرتمند جاذبه ، در رابطه با ا فكار . خواست ها و انديشه هاي ما ،  آن ها را جذب ميكند و از قوه به فعل در مي آورد و انديشه هاي ما  را به عرصه عمل فرا مي خواند . و اين كار ، يكي از هنرهاي آن است .

هر ا نديشه اي ، مشابه خود را جذ ب مي كند .

پس . قا نون جاذبه ،  به فكر ما پا سخ مي دهد . ولي به محتواي خوب . يا . بد انديشه ما
توجهي ندارد .


يعني چه ؟

فكر مثبت و سازنده ، باز تاب عملي مثبت و سازنده ، را جذب ميكند .
فكر منفي و خراب ، بازتاب عملي منفي و خراب ،  را به بار مي آورد . 


ذره . ذره ، كاندرين ارض و سماست       جنس خودرا ، همچو كاه و كهرباست ! 

(( مولانا ))

اگر آوازي دل نشين و زيبا ، بشنو ي . ذهن تو ، فكر هاي لطيف و ديدارهاي خوب و مطبوع ،  برايت فراهم مي آورد .
اگر در فضا و محيطي غم آلود و اندوه بار قرار گيري  ، ذهن تو ، انديشه هاي ماتم و ملا قات هاي حزن انگيز ، برايت تدارك مي بيند .

اين ............ فرمان فكر ما به هستي است كه چه چيزي را در دستان ما بگذارد .
و نوع انديشه ما هست كه به واقعيت ، تبديل ميگردد .

فكر ما  ، داراي فركانس و موج مغنا طيسي است ، وامواج افكار ما ، به هستي مخابره ميشوند .

جهان هستي ، همچون آئينه است . امواج افكار ما را ميگيرد و به آن ها ، صورت واقعيت انعكاسي مي بخشد.

پس ، انسان ، در نقش جانشين خدا در زمين ، در واقع ، يك دكل  مخابراتي ست .

آن چه كه با نوع فكر هر يك از ما ، به جهان مخابره شود ، زندگي واقعي ما را در جهان ، مي سازد .

اگر دوست داريم كه زندگي خودمان را تغيير د هيم ، بايد كانال را عوض كنيم .
و با تصحيح يا دگرگوني فكر خويش ، فركا نس را جابجا نمائيم .

چرا  مردم به خواسته هايشان نميرسند ؟

زيرا مردم ، دائما به چيز هائي فكر ميكنند كه آن ها را نمي خوا هند . اما متوجه نيستند .

آن ها بايد به چيزهائي كه مي خواهند . فكر كنند .

مردم ، بعنوان مثال ، به فقر و نداري و مسايل مربوط به آن فكر ميكنند ، در حالي كه بايد به نعمت ، ثروت و وفور فكر كنند .

اشتباه اين جاست كه آن ها به فقر تمركز ميكنند و لي آرزوي ثروت دارند !

بيماري ( نمي خواهم ) و ( مي خوا هم چه كار ؟ ) و ( نمي توانم ) نيز ، در بدست نياوردن خواسته ها موثر ند  .


 **********************

اگر بگوئيد : مبادا  دير برسم .... دير مي رسيد.....
اگر بگوئيد : مبادا جاي مرا ، ديگري اشغال كند ...... چنين خواهد شد .
اگر بگوئيد : مبادا سرما بخورم ...... سرما خواهيد خورد .
اگر بگوئيد : نمي خواهم جر و بحث كنم ..... دچار جر و بحث مي شويد . ********************

ما ، مدام در حال فكر كردن هستيم . و مدام در حال آفريدن فكري يا كاري هستيم .

آن چه را كه در فكر ها ، روي آن تمركز مي كنيم ، به تدريج زندگي واقعي ما      مي شود .

اگر مدام از حال و روز خود ، شكايت داشته باشيم ، نشانگر آنست كه روي نابساماني هاي زندگي خود تمركز كرده ايم .

اگر پاي درد دل كسي نشسته ايم ، نا خود آگاه ، با درد هايش ، همدردي خواهيم كرد .


 ***************************

انسان ، بعنوان جانشين خداوند در زمين ، مي تواند از اراده ي آزاد خود استفاده كند و فكرهاي مثبت را انتخاب كند .

 يك فكر مثبت ، از صد ها فكر منفي ، قوي تر است . نگران نباشيم . چرا كه جهان با ا نديشه خير ساخته شده است .

پس فكر هاي منفي كهنه را از ذهن خود پاك كنيم . و فكر هاي مثبت و سازنده را جايگزين نمائيم .

ابتدا ؛ هياهوي ذهن را بخوابانيم  .  ذهن را با مراقبه و تمركز ي 5 دقيقه اي ، آرام كنيم  .

بدانيم كه هيچ چيزي وارد زندگي ما نمي شود ، مگر اينكه ما ، خود آنرا به زندگي خويش فرا خوانده باشيم .

راز قانون جذب و جاذبه ، به ما كمك ميكند تا محتواي فكر خود و عواقب آن را بنگريم و فراخوان هشيارانه انجام دهيم .

 فكر . احساس . خواستن . جواب . رسيدن به خواسته !
براي بررسي هر فكر ، بايد از احساس ، كمك بگيريم .
هر يك از ما جانشينان خداوند در زمين ، داراي دو نوع احساس خوب و يا  بد هستيم .

احساس خوب ، به ما آرامش . نشاط  .خرسندي . خوش بيني . سلامتي . سر زندگي و قدرت مي دهد .

احساس بد ، به ما بي آرامي ، افسردگي . ملال . خشم . آزردگي . ضعف و احساس گناه مي دهد .

از خود بپرس : من در اين لحظه چه احساسي دارم ؟

اگر حال تو خوب نيست ، دليل آن را در فكر خود پيدا كن .
اگر  روز را با فكر خوب و شاد آغاز كني ، در تمام روز شرايط و آدم هاي خوب را جذب خواهي كرد و بالعكس !

حال بد را ميتوان در يك لحظه ( لحظه حال ) به يك حال خوب تغيير داد .

با شنيدن يك ترانه شاد . ديدن يك منظره زيباي طبيعت . فكر كردن به يك چيز قشنگ . بازي با يك نوزاد . ديدار سيرك
شنا . مهتاب . ديدار گل ها . تصاوير زيبا . خواندن يك كتاب مفيد . و زنگ زدن به دوستي سبز  و ملاقات  عشق !

بله . با مددگيري از موارد فوق و تبديل و تغيير فكر و احساس ، سريعا ميتوان تحول ايجاد كرد .

خيام فرمود : مائيم . كه اصل شادي و كان غم  ايم .
خداوند غني ، بسيار بزرگ تر از فهم و ادراك ما ست . و خزينه هاي نعمت او ، بي پايان اند .

ما ، جانشينان او هستيم ولي  البته با محدوديت هاي مخلوقاتي انسان !
با اين حال  ، آن چه را ما مي خوا هيم و آرزو كنيم ، آن غني با لذات ، به ما خوا هد بخشيد .

در اينجا ، خداوند . جهان . كيهان . هستي . فلك . چرخ گردنده . د هر . روزگار . طبيعت . آگاهي يا هر ا سم ديگري كه ما روي نيروي لايزال بگذاريم. فرقي در رابطه راز و قانون جذب ، نميكند !


 ********************

آن چه مي خوا هي بايد روشن . شفا ف و قابل قبول با شد . بايد بداني كه چه مي خواهي ؟

وقتي پيامي پر از ابهام و گنگ به هستي ، مخابره كني ، تصاويري پر از پارازيت و برفك و مخدوش خواهي گرفت .

بكوش تا سيگنال هاي ارسا لي ، كاملا واضح و مشخص و معلوم باشند .
ابتدا ، اولين گام . روند آ فريدن زندگي ايده آل را مخابره كنيم .

نا اميدي از رسيدن به آرزوها ، بزرگ ترين مانع رسيدن به آرزوهاست . نبايد شك داشته باشي .  بايد مصرانه و مطمئن ، از خواسته ات پيگيري و مراقبت تا به انجام آن ، كني .

گام اول .... خواستن    گام دوم ...... باور كردن به انجام خواسته      گام سوم  .....  دريافت كن .

زندگي ، رودي ست كه به دريا مي ريزد . نيازي نيست كه بر خلا ف جهت حركتي اين رود ، شنا كني !

در مسير طبيعي رودخانه ، از انرژِ ي عظيم و جاري اين رود رو به دريا و بسوي بي كرانگي ، استفاده كن .

جهان ما ، پر سرعت و شتاب دار است . جهان ، حتي لحظه اي خواب . خستگي و يا توقف ندارد .

و .... زندگي ، بي بازگشت و البته پر بها ست و فقط همين يك بار براي ما ، مقدر شده !

انگيزه و انرژِ ي كافي  داشته باش .... پول . شغل . سلا متي . سفر . دوستان خوب . همسر دلخواه . عشق و ... را هدف بگير !

مي تواني از نقطه صفر شروع كني .  و بدان كه راههاي طولاني ، با نخستين قدم ها شروع ميشوند .       ******************************************

وقتي غذا مي خوري . روي جويدن لقمه ، خوب تمركز كن .ذهن خودرا به لحظه حال خوردن و جويدن بيار . به هيچ چيز فكر نكن !

با بدن خود همراه باش و مزه . طعم و رايحه غذا را خوب تجربه كن .  يه شاخه گل . يه موزيك نرم . يه همصحبتي  مطبوع و آرام
حالا غذا ، به خوبي جذب بدن تو ميشود . اضافه وزن هم پيدا نخواهي كرد .


    **************************************كارها را ، آن گونه كه دوست داري انجام شوند ، پيشاپيش در ذهن خود ترسيم كن .

هرشب ،  قبل از خواب ، روزي را كه گذرانده اي ، مرور كن . و تصاوير نا خوشايند را روتوش و اصلاح كن تا شادمانت كنند .

فهرستي از تغييرات خوب و مفيد را تنظيم كن و براي هر رويداد نيك ، خداوند را سپاس گو ي .

هر بامداد ، لبخندي از شكر ، بر لبان خود بنشان . بگو ( آه . چه روز جديد و خوبي !)  خدا را شكر كه روزي ديگر را هديه داد .

 **********************************


نگو : اين را ندارم . آن را ندارم . روي نداشته ها تمركز نكن . به آن چيز هائي كه داري فكر كن و شاكر باش .

لئن شكرتم . لازيدنكم  .  و لئن كفرتم ، ان عذابي لشديد .
متاسفانه ما به بد بيني عادت كرده ايم . كسي كه بد مي بيند ، چيزي جز      بدي  نمي بيند .

تمركز بايد روي داشتن باشد . نه روي نداشتن ! قسمت پر  ليوان زندگي را بايد ديد و آن را سركشيد .

خيلي سخت نگير . فكر هاي پر گره . اخبار حوادث . سياست . و مسايل نا مطبوع را از خود  دور كن .

ببار . ببخش . بگذر . بتاز . بنويس . بخوان . بنوش . بخور . بيارام  . بر خيز . بساز . بيارا . ببوي . بهزن . بكاو . و بيند يش !

پرواز انديشه از اين خاكدان تهي از معني ، سير روحاني تا هفتمين بي نهايت آسمان ها ، عروج و فهم ملكوتي همه چيز !

ما . اسيران خور و خواب و خشم و شهوت حيواني . كجائيم ؟ .... آيا زمين ، تبعيدگاه و تيه سرگرداني و زندان ابدی ماست ؟
*********************************

 
گیاهان دارویی
نقشه سایت 
تبلیغات

 
کاربران
1399 فروردين
چهارشنبه
13
جملات متحرک

خدايا ممنون براى تمام خنده هاى امسالم

ممنون براى تمام اشكهاى امسالم

ممنون از درس هاى بزرگ زندگى امسالم

ممنون از اينكه يادم دادى خودم باشم بيشتر از هميشه

و خدايا قسم به تمام شكوفه هاى اين بهار

آرزو مى كنم خنده هاى امسال از ته دل، گريه هایی از سر شوق ،آرامشى به قشنگى رنگين كمان دانايى ، بينايى و مَنِشى به وُسعت هر دو جهان و خلوت هايى كه با  قشنگترينها پر شود و

خدايا، خدایا، هرگز نگویم دستم بگیر ؛ عمری است گرفته ای ، فقط رهایش مکن!

خدایا من قدرت آن را ندارم تا قلب آنها که دوستشان دارم را شاد کنم ؛

از تو میخواهم در این روزهای پایانی سال، مشکلاتشان را آسان، دعاهایشان را مستجاب و دلشان را شاد گردانی

سخن روز
زندگی مانند سفر کردن با قطار است به همراه ایستگاه ها ؛ تغییر مسیرها و حوادث !!!
دعوت به همکاری
از پزشکان محترم گیاه درمانی که
در طب سنتی ایران و نیز دانش پزشکی جدید
تخصص لازم را دارند
جهت پاسخگویی به سئوالات بینندگان
و ارائه مقالات و تبادل نظر برای ارتقاءکیفیت
سایت گیاه دارویی پیروز درخواست همکاری داریم
     خواهشمندیم با ایمیل  


info@pherbal . com

یا تلفن مدیریت به ش : 03132684045 تماس بگیرید
با تشکر و قدر دانی فراوان

 
مدیر سایت

مدیر فعلی : شاطری پور
نظرسنجی
نظرتان در رابطه با کتاب توحید چیست؟
كارت پستال